Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade robotsystem för mätning, bildtagning, övervakning och inspektion samt härmed förenlig verksamhet.

Bolagsordning för CybAero AB (publ), org. nr 556639-6817
Antagen 2017-11-14

§ 1 Aktiebolagets firma är CybAero AB (publ).

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning samt drift av luftburna obemannade sensorsystem för mätning, bildtagning, övervakning och inspektion samt härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 45 500 000 SEK och högst 182 000 000 SEK.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

§ 6 Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

§ 7 Bolagets firma tecknas av den eller dem, som styrelsen inom eller utom styrelsen därtill utser.

§ 8 Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och konernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall om avstämningsdag för utdelning
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer, som ska utses av stämman.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 10. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!