Historia

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • Äldre

2015

Fabrikstester inleds på det första av de tre fartygsbaserade helikoptersystem som beställts av kinesiska tullen. Syftet med testerna är att verifiera att systemet uppfyller avtalade krav och prestanda. Efter godkända tester kommer det första systemet att skeppas till kunden i Kina för installation på fartyget, därefter kommer systemet att sluttestas på fartyget tillsammans med det kinesiska varvet som bygger fartygen för slutanvändaren och sedan driftsättas.

Huvudkomponenten i systemet är CybAeros fjärrstyrda helikopter APID 60 med den utökade kapaciteten att verka från fartyg. Dessutom ingår bland annat markstation och däcklandningssystem som stödjer helikopterns förmåga att automatiskt lyfta och landa på fartyg. Med hjälp av systemet kommer den kinesiska tullen att kunna bevaka mycket stora områden effektivt och automatiskt, de blir därmed först i världen med denna funktionalitet. Testperioden förlängs senare i samförstånd med kunden då systemintegrationen är mer tidskrävande än planerat, då stor vikt läggs vid att säkerställa att systemet är robust.

CybAero presenterar den 31 mars ett nytt produktprogram kallat APID One. Programmet är baserat på bolagets över 20 år långa erfarenhet av fjärrstyrda helikoptrar samt omfattande ny- och vidareutveckling av bolagets tidigare produkt APID 60. Det nya produktprogrammet består av tre olika modeller: DEFENCE, RESCUE och RANGER och vänder sig mot militära, civila och kommersiella kunder. Detta ger CybAero ännu bättre möjlighet till kundanpassade lösningar för såväl försvarskunder som användare på de civila och kommersiella marknaderna. Lanseringen sker på Tekniska museet i Stockholm inför olika intressenter, investerare och media. I samband med lanseringen överlämnas ett exemplar av den tidigare produkten APID 60 till Tekniska museet. Där Christer Fuglesang, Sveriges förste och hittills ende astronaut och tillika styrelseordförande på Tekniska museet, tar emot den äldre modellen.

CybAero erhåller den första avropsbeställningen från kinesiska AVIC på fem helikoptersystem av modell APID One Ranger för civil- och kommersiell användning. Ordern är kopplad till det tidigare tecknade ramavtalet i vilket AVIC förbinder sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren.

Bolaget genomför demonstrationsflygningar i Hainan i Kina tillsammans med sin kund AVIC för ett sjuttiotal speciellt inbjudna representanter från bland annat Fiskerimyndigheten, Sjöpolisen, Sjöfartsverket och skeppsvarv. Ett av syftena med demonstrationen var att visa hur man kan identifiera båtar och fartyg genom att till exempel videodokumentera registreringsnummer och position.

CybAero levererar efter flygprov och fabrikstester det första helikoptersystemet till AVIC. Testerna har varit mycket omfattande och har utförts med bland annat kundens egen utrustning i olika miljöer samt i CybAeros nya testcenter. Systemet är ett demonstrationssystem som beställts utöver de minst 70 system som ingår i det 8-åriga ramavtal som redan tecknats mellan parterna.

Ett flertal längre demonstrationsflygningar genomförs över Guangdongprovinsen i södra Kina tillsammans med AVIC och CybAeros distributör ACC. Test flygningarna består av flera olika uppdrag där bland annat kraftledningar inspekterades inför representanter från ett av Kinas största statliga kraftnätsbolag. Flera uppdrag genomfördes under kraftigt regn och åska varvid systemets robusthet kunde demonstreras med mycket gott resultat.

CybAero deltar vid Sjöräddningssällskapets UAV-möte på Känsö i Göteborgs skärgård och demonstrerar APID One systemets förmåga vid sjöräddningsuppdrag för representanter från bland annat Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Transportstyrelsen.

2014

CybAero offentliggör sin största order någonsin. Ordern, som kommer direkt från en ännu inte offentliggjord slutkund i Asien, uppgår till 5,5 miljoner Euro. Efter exporttillstånd från ISP, Inspektionen för strategiska produkter, meddelar bolaget att kunden kommer från Kina och avser att använda helikoptrarna operativt från fartyg. Senare under året tillkännages att kunden är den kinesiska tullen och att APID 60-systemen ska användas till bland annat tullkontroll, hamnförvaltning och bekämpning av smuggling.

AeroVironment konverterar ett av sina två konvertibellån och blir största delägare i CybAero med en andel av 8,5% i bolaget.

CybAero erhåller senare under året ytterligare en beställning från Kina, denna gång avseende ett demonstrationssystem. Ordern från agenten är villkorad av exporttillstånd från ISP och om så ges har agenten aviserat en större potentiell serieorder.

Som ett led i sin satsning på den asiatiska marknaden ställer bolaget för första gången ut på försvarsutställningen DSA i Kuala Lumpur, Malaysia, i samarbete med Business Sweden. DSA är inriktad mot försvar och samhällsskydd och har cirka 1 000 utställare och 27 000 besökare från över 50 länder. Malaysia är en region som arbetar aktivt med integration av obemannade farkoster i civilt luftrum, t ex för att bevaka och säkerställa funktion av infrastruktur för oljetransporter.

CybAero tecknar efter flera års förberedelser ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC med en garantiorder på civila helikoptersystem motsvarande 700-800 MSEK, det största i världen någonsin inom CybAeros produktsegment. AVIC är ett av världens största bolag med över 400 000 anställda som utvecklar och producerar flygfarkoster av olika slag.

CybAero kommer att bilda ett gemensamt bolag med AVIC för att uppnå skalfördelar och få tillgång till AVIC:s volymer och produktionskunnande. På sikt vill bolaget även kunna bedriva viss produktion lokalt i Kina, med syftet att effektivisera verksamheten ytterligare och verka närmare den lokala asiatiska marknaden. Inriktningen på det gemensamma bolaget blir helt och hållet mot den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, karteringar och räddningstjänst.

Vid den stora internationella flygmässan Farnborough i England meddelar CybAero att byte sker av motor och motorleverantör till APID 60-helikoptern. Efter en längre tid av utvärdering av flertalet motorer och motorleverantörer för att kunna förbättra prestanda och tillförlitlighet ytterligare faller valet på det brittiska företaget Rotron och en av deras wankelmotorer (ofta kallat rotary engine). Motorn finns för såväl bensindrift som så kallat heavy fuel-bränsle.

Airbus (tidigare benämnt Cassidian, dotterbolag till EADS/Airbus) gör ytterligare beställning som komplement till tidigare ordrar till på utvecklingsarbete med den nya, större helikoptern TANAN 300. CybAero har tidigare medverkat i bland annat framtagningen av prototyper, integration av drivlina och leverans av vissa delsystem till helikoptern, och den nya ordern på 150 000 Euro innebär att CybAero levererar ytterligare delsystem för utprovning av helikoptern.

Demonstrationsflygningar genomförs utanför Beijing i Kina under juli och augusti tillsammans med den kinesiska kunden AVIC. För inbjudna representanter från civila myndigheter, energisektorn och näringslivet visade CybAero i 35-gradig värme och stark vind via stora uppsatta monitorer bland annat farkostens förmåga att avsyna kraftledningar och att följa rörliga objekt.

CybAero deltar på Africa Aerospace & Defence Expo 2014 i Pretoria i Sydafrika. Mässan är Afrikas största inom flyg och försvar med över 90 000 besökare. I denna världsdel finns stora behov av obemannade helikoptersystem för civil användning, bland annat för gränsbevakning, skydd mot pirater längs med Afrikas kuster eller skydd av hotade djurarter som till exempel noshörningar.

Bolaget tar beslut att bygga ett testcenter med avancerad testutrustning. Testverksamheten är ett led i satsningen på att kunna erbjuda kundanpassade systemlösningar med allt högre prestanda. CybAero kan med testcentret i högre grad själva testa komponenter, system, kundspecifika lösningar samt även utföra kompletta fabrikstester innefattande funktion och prestanda före leverans. I de nya lokalerna kommer bolaget även att kunna bedriva kundutbildningar.

CybAero slutlevererar den sista helikoptern till den spanska IT-koncernen Indra inom ramen för det samarbetsavtal som träffades 2009 gällande utveckling av ett nytt helikoptersystem, kallat Pelicano, för start och landning på fartyg. I utvecklingssamarbetet har CybAero svarat för utveckling och anpassning av den mekaniska plattformen och Indra har utvecklat viss elektronik och systemintegration. Efter slutleverans kommer Indra att integrera helikoptern med egenutvecklade sensorer och annan utrustning.

FMV, Försvarets materielverk, beslutar att tillsammans med CybAero genomföra test- och demonstrationsflygningar från den svenska världsledande Visbykorvetten. Flygningarna, där CybAeros helikoptersystem APID ska använads, är beräknade att genomföras av svenska försvaret på svenskt farvatten. Syftet är att testa den strategiska och taktiska nyttan av dessa system ombord på svenska marinens fartyg. Marina tillämpningar är ett stort användningsområde för fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), och CybAero har under de senaste åren arbetat intensivt för att etablera sitt system inom detta segment.

2013

För att säkerställa ökad produktionskapacitet tecknar CybAero avtal med PartnerTech i Åtvidaberg, en av Europas ledande kontraktstillverkare, om att svara för produktion och montering av CybAeros obemannade helikoptrar med tillhörande systemlösningar.

CybAeros amerikanska partner AeroVironment lägger en större avropsbeställning på helikoptrar för att möta en förväntad snabb efterfrågeökning. Ordern från AeroVironment med värde på drygt 20 miljoner kronor omfattar leverans av helikoptrar under 2013. Till skillnad från tidigare beställningar av demosystem är dessa helikoptrar avsedda att användas i fält med AeroVironments kunder.

Bolaget visar upp APID 60 på helikopterdäcket på det svenska stealthfartyget HMS Nyköping under den internationella marinmässan MAST (Marine Systems and Technology) i Gdansk 3-5 juni.

CybAero deltar med en stor satsning på Paris Air Show, en av världens största flygmässor, med bl a ny design på utställningsmontern. Mässan möjliggör exponering för upp emot 300 officiella delegationer och cirka 300 000 besökare från alla bolagets målsegment d v s såväl militära, statliga som rent kommersiella kunder.

Deltagande med kinesiska partners på en flygkongress 29 till 30 juni i den kinesiska staden Xian med bolagets obemannade helikopter APID 60 som huvudnummer. Ett helt unikt arrangemang för en västeuropeisk UAV-tillverkare. Tillfälle ges att presentera bolagets kompetens och produkten APID 60 exklusivt inför TV, press, ett femtiotal politiker, stora statliga organisationer; totalt cirka 500 speciellt inbjudna intressenter. Den kinesiska marknaden har potential att utvecklas till att bli en av världens största och bolaget bearbetar ett antal projekt med finansiering och antagna budgetar inom kommersiella och civila statliga marknadssegment.

CybAero rankas som Sveriges fjärde snabbast växande teknologiföretag enligt Deloittes ”Sweden Technology Fast 50”-listan som offentliggörs i november.

2012

EADS/Cassidian, ytterligare förfrågan på vidareutveckling av ny, tyngre VTOl UAV.

Factory Acceptance Test (FAT) och levererans genomförs av den första av två förserieexemplar av helikoptersystemet Pelicano till den spanska IT‐ och försvarskoncernen Indra Sistemas. Indra visar upp systemet för första gången på UAV‐mässan UNVEX 12 i Madrid.

Resultatet av CybAeros och Cassidians genensamma utvecklingssamarbete kring en större obemannad helikopter, TANAN 300, visas upp på försvars- och säkerhetsmässan Eurosatory i Paris. CybAero ställer ut den helikoptern APID 60 i den egna montern på samma mässa.

CybAero inleder strategiskt samarbete med AeroVironment Inc., ett av världens främsta UAV-företag som levererat över 20 000 farkoster och får därmed tillgång till en väletablerad och effektiv försäljnings- och serviceorganisation i såväl USA som övriga marknader där AeroVironment verkar. AeroVironment investerar totalt ca 30 miljoner kronor i samarbetet med CybAero i form av konvertibler och leveranser.

2011

CybAero undertecknar avsiktsförklaring med ytterligare ett företag inom EADS-koncernen, Astrium Satellites. Företagen ska tillsammans utveckla ett automatiskt start- och landningssystem för UAV-helikoptrar på exempelvis fartyg.

CybAero lanserar i samarbete med Göbler-Hirth en världsunik diesel-/heavy fuel-motor som alternativ drivkälla i APID 60-helikoptern. Dessa mindre brandfarliga bränslen är efterfrågade vid marina UAV-tillämpningar, där man vill undvika de risker som lättantändlig bensin medför.

Försvarsmakter som använder enhetsbränslen till flyg, marina enheter och markfordon kan nu ansluta APID 60 HF till samma logistiska system. Första kundleveransen planeras till spanska IT- och försvarskoncernen Indra som en del i samarbetsprojektet Pelicano, samtidigt ökar Indra insatserna för marknadsföringen av systemet.

På Paris Air Show visar EADS/Cassidian upp en modell av den större UAV-helikopter kallad Alca som de i samarbete med CybAero utvecklar.

I samarbete med bland andra norska Kustbevakningen och på uppdrag inom forskningsprojektet Arktisk UAS genomförs en planerad serie kustnära flygningar i polarhavet vid nordnorska Vardö. Flygningarna syftar till att testa applikationer inom sjöräddning, oljesanering, kustbevakning och antiterrorism.

2010

Tillsammans med Tekniska Verken, Vinnova, Acreo, SICK och Foran genomförs Projekt Soptitt. Med hjälp av laserskanner monterad på helikopter görs topografiska mätningar av deponin på Gärstadsverken i syfte att detektera tillväxt och sättningar i volymen.

På Airspace Forum Sweden i Linköping ställer företaget ut APID 60 inför 50 000 besökare och inbjudna representanter från olika försvarsmakter. Till spanska mässan UNVEX ’10 leverar företaget en utställningshelikopter till Indras monter för offentliggörandet för Pelicano-projektet. Ett samförståndsavtal, MoU, tecknas med EADS Defence & Security (senare Cassidian) rörande utveckling av en ny, större VTOL UAV.

Samarbetet med NRL och utvecklingen av Vantage läggs på is till förmån för APID 60 som bedöms ha större marknadspotential, dessutom avvecklas det amerikanska dotterbolaget CybAeroLLC.

Till Indra och Cassidian sker de första helikopterleveranserna samt leveransflygning inom Pelicano- och Alca-projekten.

2009

Avsiktsförklaring och samarbetsavtal skrivs med spanska IT- och försvarskoncernen Indra Sistemas om utveckling av Pelicano, ett obemannat flygsystem för marina applikationer. CybAero medverkar på arméns evenemang Markstridsdagarna i Karlsborg och premiärvisar APID 60 samt demonstrationsflyger i ett scenario där helikoptern filmar från luften för att ge en insatsledning beslutsunderlag. På Paris Air Show ställer företaget ut i en cleantech-monter tillsammans med 5 andra företag. Även på MAST 2009, en branschmässa inom det marina försvars- och säkerhetsområdet, delar CybAero monter. Denna gång med Ocean Modules, som tillverkar undervattens-kameror, och Defence Consulting Europe som utvecklat en så kallad dykgruppbåt som kan transportera dykare under vatten till operationsområdet.

2008

CybAero startar året med att genomföra Sveriges första publika flygning med förarlös helikopter på Gärdet i Stockholm för media och inbjudna representanter från finansmarknaden.

I april utför CybAero en demonstrationsflygning för den pakistanska marinen från en fregatt i Arabiska havet. Intentionsavtal (MoU) sluts med helikopterföretaget Patria Helicopters AB angående samarbete i bland annat marknads- och tillverkningsfrågor.

CybAero ställer ut på flera mässor under året. På Eurosatory 2008 i Paris, en av världens största försvarsmässor, knyts de inledande kontakterna med Indra och EADS angående industriellt samarbete. På Flygvapenmuseum i Linköping anordnas en UAV-utställning och CybAero medverkar tillsammans med Linköpings universitet, Saab med flera aktörer med UAV-relaterad verksamhet. CybAero medverkar även på den stora helikoptermässan Heli-Expo i Houston. Företaget flyttar under sensommaren in på FMV:s område på den militära flygplatsen Malmen utanför Linköping.

CybAero utvecklar och patenterar det mobila landningssystemet MALLS, Mobile Automatic Launch and Landing System. Forskningsavtalet, så kallat CRADA, med NRL förlängs ett år. Företaget avslutar året med att genomföra sensortester åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i sin första kundbeställda flygning någonsin. Därmed kan en cirkel sägas slutas, då grunden till bolagets APID-helikopter lades i ett forskningsprojekt inlett 1992 mellan dåvarande Försvarets Forskningsinstitut (FOA) och Linköpings universitet.

Inom ramen för ett norskt forskningsprojektkallat Arktisk UAV får CybAero uppdraget att förbereda demonstrationsflygningar för att bland annat leta efter oljeutsläpp och söka efter nödställda längs en kuststräcka i norra Norge.

2007

Bolaget börsintroduceras på NASDAQ OMX First North den 13 juni. Ett intentionsavtal tecknas med den amerikanska forskningsinstitutionen U.S. Naval Research Laboratory (NRL), där avsikten är att CybAero övertar rättigheterna till att färdigställa och kommersialisera UAV-helikoptern Vantage. I samband med detta bildar CybAero ett amerikanskt dotterbolag, CybAero LLC. Företaget medverkar på Dubai Air Show i Förenade Arabemiraten.

2006

Omfattande testflygningar genomförs i UAE för att anpassa helikoptern till ökenklimat.

2005

CybAero säljer produkt- och teknikrättigheter till APID 55 till Saab, som avser att utveckla en egen UAV-helikopter. För att komma närmare marknaden i Mellanöstern etablerar CybAero ett regionalt säljbolag, UAV Middle East FZCO (UAV ME) i Förenade Arabemiraten.

2004

CybAero får sin första stora order avseende leverans av sju system APID 55 till Förenade Arabemiratens försvarsmakt. Kontraktet innefattar nya tekniska utmaningar och vidareutveckling av den obemannade helikoptern. För vissa tekniska lösningar samarbetar CybAero med Saab AB i Linköping.

2003

CybAero AB bildas och fortsätter den verksamhet Scandicraft påbörjat.

2000-02

Ett antal demoflygningar genomförs för norska försvaret och flera civila intressenter på den norska militäranläggningen på Rena. Demoflygningar sker även tillsammans med signalbataljonen S1 i Enköping på Berga örlogsbas, Fårösunds skjutfält samt skjutfältet Kvarn utanför Linköping.

1998-99

En applikationsturné genomförs över stora delar av Sverige för att uppmärksamma olika aktörer på marknaden om fördelarna med förarlösa flygfarkoster. Bland andra besöks Räddningsverket, VTI, FOI, kraftindustrin, Polisen, Försvarsmakten och SAAB Barracuda.

1997

Forsknings- och utvecklingsarbetet leder fram till en viktig milstolpe, den första helt datastyrda (autonoma) flygningen. I avsikt att kommersialisera verksamheten bildas bolaget Scandicraft.

1992

Försvarets forskningsanstalt, FOA (idag FOI), och Linköpings Tekniska Högskola inleder forskning och utveckling av elektronisk störsändare buren av förarlös helikopter, s k VTOL UAV. Olika helikopterprototyper testas och senare inleds arbetet med att utveckla ett styrsystem för farkosten. Därmed läggs grunden till CybAeros verksamhet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!