Pressreleaser

CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

17 november, 2017 kl 16:00 CET

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med CybAeros förestående företrädesemission om 46,3 MSEK. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cybaero.se och på Göteborg Corporate Finances hemsida, www.gcf.se.

VD har ordet

CybAero är nu inne i ett mycket spännande skede i bolagets historia. Bolaget har byggt upp en bra offertstock som uppgår till ca 600 MSEK. Innan Q2 2018 förväntas ca 220 MSEK av offertstocken avgöras. En order medför även eftermarknadsintäkter till bolaget i form av försäljning av reservdelar, service, samt vidareutbildningar av operatörer och piloter. Vi håller på att ställa om vår produktförsäljning till försäljning av ett helt koncept innehållande bland annat serviceuppdrag och utbildning i kombination med vår APID One. Vi har också tagit fram en helt självförsörjande containerlösning vilken fungerar som fältverkstad och operatörs- samt ledningscentral för uppdrag med APID One. Detta ger stora fördelar för kunden genom att vi kan operera i utmanande miljöer och i avlägsna områden under längre perioder.

När jag började på CybAero i september 2016 som CFO och vice VD hade bolaget en ”burnrate” på 8,3 MSEK per månad och var i avsaknad av en offertstock. Bolaget arbetade då intensivt med en gammal order från 2014. Jag har under min tid genomfört en ordentlig städning i bolaget där vi har kompetensväxlat personal, strukturerat bolagets affärsprocess och interna arbetsprocesser samtidigt som ”burnraten” har tagits ner till 6,0 MSEK per månad. Jag har även sjösatt ett program som ska ta ner ”burnraten” ytterligare till 4,5 MSEK per månad innan årsskiftet utan att kärnkompetens lämnar företaget.

I närtid blickar vi framåt mot nya intressanta kontrakt. Vi planerar att ha en demoflygning för kund som vi hoppas kunna skriva order med innan årsskiftet. Ordern är omfattande och skulle innebära att vi på ett bra sätt skulle kunna kombinera vår produkt och det servicekoncept vi utvecklat för att ytterligare addera värde till kundens upplevda nytta. Vi arbetar också intensivt med genomförandet av en flygdemo för den Tunisiska tullen. Planen är att vi ska få till stånd denna order senast under första kvartalet 2018. Hos båda dessa kunder ser vi stora fördelar med containerlösningen och med hjälp av den kommer vi kunna operera med våra APID One på bästa sätt för kunds räkning.

CybAero har också under sommaren utarbetat och integrerat ett system för att släppa fallskärmsförsedda paket från vår APID One som vi tror kommer ge stort värde för kunderna. Vidare har vi utarbetat ett nytt affärsområde som vi kallar Air Services, där vi har en komplett organisation och produktportfölj för att genomföra allt från stora serviceuppdrag till de lite mindre. Vi har anpassat och utbildat personalstyrkorna så vi snabbt kan återkoppla till kund och påbörja serviceuppdrag. Planen är en kraftig tillväxt inom de närmaste tre åren, där vi räknar med att detta affärsområde ska utgöra 25 procent av bolagets totala omsättning.

Sist men inte minst har vi planer på att bygga bolaget större och mer komplett med en förvärvsplan. Alla analyser av marknaden spår en explosiv utveckling inom de kommande 4-5 åren. Samtidigt tror vi att en konsolidering av marknaden kommer att ske under samma period. CybAero är en stark plattformsintegrerare med förutsättningar att ta en marknadsledande position i den kommande konsolideringen. Vi har identifierat ett antal synergier med bolag inom branschen såväl nationellt som internationellt. Vi planerar att bygga bolaget starkt med komplement till vår egen affär såväl vertikalt som horisontellt.

Framtiden är här och CybAero är framtiden!

Mikael Smith

CEO

Finansiell information

I prospektet redovisas CybAeros kapitalstruktur och annan finansiell information som inte tidigare publicerats per den 30 september 2017. Nedanstående tabeller återger denna information om Bolagets egna kapital, nettoskuldsättning och ytterligare finansiell information per den 30 september 2017. 

Eget kapital och Skuldsättning, koncern

(TSEK) per den 30 sep 2017 (ej reviderad)
Kortfristiga skulder 19 672
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Långfristiga skulder 0
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Eget kapital 92 557
Aktiekapital 24 710
Övrigt tillskjutet kapital 0
Obeskattade reserver 0

Nettoskuldsättningstabell

(TSEK) per den 30 sep 2017 (ej reviderad)
 1. A.    Kassa
1
 1. B.    Likvida medel
5 135
 1. C.    Lätt realiserbara värdepapper
0
 1. D.    Summa likviditet (A)+(B)+(C)
5 136
 1. E.    Kortfristiga fordringar
32 943
 1. F.    Kortfristiga bankskulder
0
 1. G.    Kortfristig del av långsiktig skuld
0
 1. H.    Andra kortfristiga skulder
19 672
 1. I.      Summa kortfristig skuldsättning (F)+(G)+(H)
19 672
 1. J.     Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)
-18 407
 1. K.    Långfristiga banklån
0
 1. L.     Emitterade obligationer/konvertibla lån
0
 1. M.   Andra långfristiga lån
0
 1. N.    Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)
0
 1. O.    Nettoskuldsättning (J)+(N)
-18 407

Investeringar under 2017 och pågående investeringar

Under 2017 till och med den sista september har 6 019 TSEK investerats i materiella tillgångar där de största posterna var två utvecklingshelikoptrar. I immateriella tillgångar har 807 TSEK investerats där det främst har rört sig om branddrönarprojektet. Alla immateriella projekt bortsett från branddrönarprojektet har skrivits ner till nollbelopp.

Nedskrivningar

CybAero har gjort en betydande nedskrivning. Enligt beslut på bolagstämma den 24 augusti 2017 har CybAero under Q3 skrivit ner sitt AK med 66 837 141 SEK. Frigörandet av bundet kapital till fritt kapital har använts för att skriva ner immateriella tillgångar, fordran på beställare samt nedskrivning på lagervärdet. Syftet är att stärka balansräkningen och minska framtida risk, men det bygger även på en vilja att säkerställa en ren revisionsberättelse för innevarande verksamhetsår. Detta ligger i linje med företagets utveckling framåt och vilja att städa bort poster som skulle kunna uppfattas som tveksamma i enlighet med försiktighetsprincipen. I och med detta skrivs de immateriella tillgångarna ner med 34 586 TSEK, vilket innebär att endast 939 TSEK kvarstår per den sista september 2017. Det som kvarstår är hänförligt till framåtriktad verksamhet och försäljning. Detta får även till följd att avskrivningarna och därmed också den totala kostnadsmassan minskar för kommande månader. Nedskrivningen av upparbetad intäkt är 30 972 TSEK, detta trots att projektet ännu inte avslutats och att förhandlingar pågår. Anledningen till detta är den utdragna processen och den ännu rådande osäkerheten kring exakt när projektet kommer avslutats. För att försäkra sig om att tillgångarna inte är övervärderade har Företaget valt att redovisa projektets materiella delar som tillgångar i lager istället, vilka uppgick till 14 859 TSEK. Förväntningarna på projektet är fortfarande att det kommer slutföras. Vid nedskrivningsprövning av lagervärdet identifierades poster till ett värde av 1 279 som var behäftade med nedskrivningsbehov. Principen för utvärdering av om ett nedskrivningsbehov finns och om en förlust ska redovisas sker på artikelnivå. Nedskrivningen av lagervärdet har också justerats per den 30 september 2017.

Investerarträffar

CybAeros VD Mikael Smith kommer delta vid följande investerarträffar under teckningsperioden:

Dag Event Arrangör Ort
20 november GCF Techkväll Göteborg Corporate Finance Göteborg
27 november Stora aktiedagen Aktiespararna Göteborg
30 november Investeringsseminarium Financial Stockholm Stockholm
5 december Aktielunch Aktiespararna Stockholm

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Göteborg Corporate Finance. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi. 

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 16.00.

Viktig information

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som nu offentliggörs.

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!