Pressreleaser

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

01 juni, 2018 kl 09:00 CET

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den 30 juni 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering klockan 09:00. Registrering måste ha skett senast klockan 09:45.

Anmälan m m 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast måndagen den 25 juni 2018.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 26 juni 2018 klockan 13.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a)     via e-post till: stamman@cybaero.se;

b)     per telefon: 013 - 465 29 00; eller

c)     per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 25 juni 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning 

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  7. Beslut

a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

10. Val av styrelse samt revisorer.

 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen.

 12. Övriga frågor.

 13. Avslutande av stämman.

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 8 juni 2018 Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i maj 2018

CybAero AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD

Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 09:00.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!